Mocht onverwachts zaken geannuleerd worden door omstandigheden, dan vind u hieronder de specifieke regels.

Annuleren

1.1 Annuleren dient altijd te geschieden per aangetekende brief, of per e-mail.

De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzeg datum van de annulering. Geschiedt ontbinding van de gesloten overeenkomst door de contractant meer dan één maand voor aanvang van de levering van diensten en/of opleidingen door Safety Consult, dan verplicht contractant zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen.

1.2a Wanneer binnen één jaar opnieuw wordt ingeschreven kan het bedrag in mindering worden gebracht op de dan geldende bruto opleidingsprijs.

1.2b Bij ontbinding korter dan één maand voor aanvang van de levering van diensten en/of opleidingen door Safety Consult is contractant 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

1.2c Bij ontbinding korter dan één week voor aanvang van de levering van diensten en/of opleidingen door Safety Consult is contractant 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

1.3 Indien contractant tijdens de levering van diensten en/ of opleidingen door Safety Consult de overeenkomst ontbindt, is de contractant de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

1.4 Indien hetzij contractant, hetzij Safety Consult niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen de termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

1.5 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van één van de partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtssituatie voortduurt, gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst, op te schorten.

1.6 Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en/of opleidingen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is.

1.7 Geen opzegvergoeding is verschuldigd indien de cursist komt te overlijden. Indien de cursist als gevolg van ziekte de cursus en/of opleiding niet meer kan bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dit geval dient er binnen één maand na de annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. Indien de behandelende arts een dergelijke verklaring niet wil of kan verstrekken, gezien de tussen contractant en hem bestaande vertrouwensrelatie dient men zich te wenden tot een onafhankelijke andere arts.

1.8 Het tussentijds onderbreken of opschorten van de opleiding is niet mogelijk, tenzij zeer dringende (medische) redenen hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen, uiterlijk één maand voor aanvang van de opleiding schriftelijk ter beoordeling worden voorgelegd.

1.9 De cursusplaatsen worden door Safety Consult vastgesteld. Safety Consult behoudt zich het recht voor de indeling van alle opleidingen voor wat betreft plaats, datum en tijd te wijzigen. Vanzelfsprekend zal Safety Consult alles in het werk stellen om eventuele nadelige gevolgen van een wijziging van cursusplaats voor cursisten zoveel mogelijk te beperken. Safety Consult is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel voor de cursist, voortvloeiende uit een wijziging van de cursusplaats.

1.10 Een opleiding gaat door wanneer naar het oordeel van Safety Consult voldoende cursisten zullen deelnemen. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan schriftelijk bericht.

1.11 Safety Consult behoudt zich het recht voor een cursus of examen te annuleren bij onvoldoende deelnemers, door ziekte van de docent/examinator of door andere calamiteiten. Wanneer een cursus onverhoopt niet door kan gaan wordt het cursusgeld gerestitueerd. Safety Consult kan in geen geval door de cursist/opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.