Magazijninspecties

Elke werkgever is volgens de ARBO-wetgeving verplicht, met betrekking op onderhoudsplicht magazijnen, een jaarlijks periodieke veiligheidskeuring van magazijnstellingen alsmede alle tussen- / entresols te laten uitvoeren. Dit dient dan ook te gebeuren door deskundige. Deze verplichting dan ook voor de volgende situaties;

 • na bouwen van uw palletstellingen;
 • na verplaatsing van uw palletstellingen;
 • na reparaties aan uw palletstellingen.

Ook is het de werkgever niet toegestaan zonder overleg wijzigingen aan te brengen aan een palletstelling.

‘De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, …’ (Arbo-wet, artikel 3)

Richtlijnen van de overheid

De Nederlandse overheid heeft een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot de veiligheid van uw werknemers. Deze richtlijnen staan omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en zijn vastgelegd in het Arbobesluit 2008.

Waar moet u aan voldoen?

 • Periodieke keuring van uw magazijnstellingen (Bron: NPR 5054 artikel 5.1 lid T).
 • Dossiervorming (Bron: Arbo Informatieblad 14, Art.7.4a lid 6).

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Safety Consult zet de regels en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van uw magazijnstellingen voor u op een rij.
 • Safety Consult voert op een professionele wijze uw ingebruikname keuring en periodieke magazijnkeuring uit.
 • Safety Consult zorgt voor een actueel dossier. Rapportages van de diverse magazijnkeuringen en ingevulde controlelijsten van de periodieke magazijnkeuring maken hier onderdeel van uit.
 • Safety Consult begeleidt u bij het realiseren van de aanbevelingen die uit de magazijnkeuringen naar voren komen en die leiden tot verbetering van de veiligheid van uw magazijn.

‘De gebruiker is, /…../verantwoordelijk voor het regelmatig keuren door een deskundig persoon van de staat van onderhoud van de magazijnstelling (Arbobesluit: Art. 7.4 A en 7.5 Lid 1): minimaal eenmaal per jaar, of vaker voor zover de feitelijke situatie dat vereist. De op grond van de keuring te nemen maatregelen zo snel mogelijk uitvoeren.’ (Bron: NPR 5054, Art. 5.1 T, en bijlage B 10.)

De periodieke keuring wordt verricht aan de hand van de NPR 5055-1. Dit is de thans geldende norm voor het keuren van magazijnstellingen. Maar er komen nog veel meer zaken aan bod:

 • De overige opslagmiddelen, zoals de pallets

 • Lay-out van de stellingen en van het magazijn

 • Kwaliteit van de vloer

 • Aanrijdingsbeschermers

 • Wijze van gebruik van de magazijnstellingen

Periodiek is jaarlijks

U hoeft zich geen zorgen te maken over het maken van een afspraak voor een periodieke keuring. Safety Consult  neemt u deze zorg graag uit handen. Elf maanden na de magazijnkeuring nemen wij contact met u op en maken met u de afspraak voor de nieuwe keuring.

‘Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en vóór dat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.’ (Bron: Arbo Informatieblad 14, Art. 7.4a lid 1)

Voordat u uw nieuwe magazijn kunt gaan gebruiken, moet de installatie zijn vrijgegeven voor gebruik. Hiervoor is het nodig dat de stellingen zijn gekeurd. Er wordt gekeken naar:

 • NPR 5055-1, de geldende norm voor het keuren van magazijnstellingen
 • ARMP 2004, de Algemene Richtlijn voor de Montage van Palletstellingen

Er zijn twee documenten die aan uw dossier moeten worden toegevoegd, die na een keuring bij ingebruikname dienen te worden opgesteld:

 • Verklaring van Toegelaten Gebruik (opgesteld door de leverancier van de stellingen)
 • Verklaring van Juiste Montage (ondertekend door de verantwoordelijke montageleider)

Juiste belastbaarheid liggers en staanders van levensbelang

De leverancier van de stellingmaterialen dient te zorgen voor de juiste gegevens over het draagvermogen van de staanders en de liggers van de stelling. Bij gebruikte stellingen is dit vaak een probleem. Safety Consult kan u helpen deze gegevens boven tafel te krijgen, middels het aanvragen van een ‘Verklaring van Toegelaten Gebruik’ bij de leverancier of de producent.

‘Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid (Art 7.4a lid 1), wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.’ (Bron: Arbo Informatieblad 14, Artikel 7.4a lid 2)

De keuring na verbouwing vindt plaats aan de hand van ARMP 20004 (Algemene Richtlijnen voor het Monteren van Palletstellingen) en de NPR 5055-1. Nadat u wijzigingen heeft aangebracht in de opstelling van uw magazijninstellingen moet deze worden gekeurd. Uiteraard ontvangt u een volledig keuringsrapport. Dit kunt u laten zien als de controlerende instantie (Arbeidsinspectie) daarom vraagt. Zo is uw dossier altijd actueel.

Montagehandleiding

Of de verbouwing palletstellingen betreft of een ander type stellingen, de montage-instructie van de leverancier moet altijd leidend zijn. Indien die instructie ontbreekt, kan Safety Consult u helpen deze alsnog bij de leverancier te verkrijgen. Wij bemiddelen ook bij het verkrijgen van de juiste Draagkracht/Type platen nadat de indeling van de stelling aangepast is. Zo bent er altijd van verzekerd dat u zich aan de regels houdt en dat u geen stellingen overbelast of oneigenlijk gebruikt.

‘Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder (lees: Arbeidsinspectie).’ (Bron: Arbo Informatieblad 14, Art.7.4a lid 6).

Volgens de richtlijnen van de overheid ( Arbobesluit 2008) bent u verplicht een dossier aan te leggen waarin u de veiligheid van uw magazijnstellingen aantoont, door middel van keuringsrapporten. Een goed actueel dossier is van groot belang voor het management van het magazijn, de veiligheid van uw werknemers en in de communicatie met de controlerende instantie (Arbeidsinspectie). Het is ook een prima uitgangspunt om aan te tonen dat de veiligheid in het magazijn uw volle aandacht heeft.

Wat hoort thuis in het dossier?

 • Keuringsrapport uitgangssituatie met adviezen van de keurmeester
 • Overige keuringsrapporten
 • Schadelogboek
 • Eventueel de aankoopbewijzen
 • Verklaring van toegelaten gebruik, indien meegeleverd door de leverancier

Beheer dossier

Naast uw eigen dynamische dossier dat u op de arbeidsplaats bewaart, beheert Safety Consult een kopie van uw dossier. Dit stelt u in de gelegenheid om te allen tijde informatie op te vragen. Ook signaleren wij verbeterpunten en stellen wij u op de hoogte wanneer er door veranderingen in wetgeving of door voortschrijdend inzicht actie nodig is. Zo heeft u met Safety Consult een partner in huis die deze vragen voor u beantwoord.

Checklist

De keuring geschiedt door middel van een visuele controle vanaf grondniveau. Hierbij worden alle componenten van uw magazijnstellingen gecontroleerd op schade, juiste montage en juist gebruik. Hierbij maakt de inspecteur gebruik van de checklist uit de NPR 5055-1. Deze checklist voldoet aan de eisen van de Europese normen, de NEN-EN 15620, de 15629 en de 15635.

De inspecteur vanSafety Consult gaat op een volledig transparante wijze te werk. Door goede communicatie blijft u gedurende het hele proces van keuring, rapportage en nazorg op de hoogte van de stand van zaken. Door de onafhankelijkheid van Safety Consult kunt u erop vertrouwen dat u een weloverwogen advies krijgt. Het eindresultaat? Een veilig magazijn volgens de Arbowet.

Safety Consult is uw partner in het veilig maken en houden van uw magazijn, voor u én uw werknemers. Wij willen ook graag betrokken blijven bij de afwikkeling van de conclusies van het keuringsrapport. Wij verzorgen ook, als u dit wilt, voor u de communicatie met de leverancier van de magazijnstellingen. U mag van Safety Consult gewoon een beetje meer verwachten.

Missie

‘Safety Consult wil een betrouwbare partner zijn voor het keuren van uw magazijnen en magazijnstellingen, op het gebied van de veiligheid voor de mensen die ermee werken. Zij streeft ernaar de Arbo-richtlijnen duidelijk te maken aan de verantwoordelijken binnen de onderneming en voor hen de zorg over deze processen weg te nemen.’

Visie

‘Het onderhouden van het magazijn en het in acht nemen van de verschillende wetten en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid zijn processen die geen economische meerwaarde lijken te hebben voor de onderneming. Het is, vooral voor kleine tot middelgrote ondernemingen, vaak een onoverzichtelijke wirwar aan regels en een vervelende kostenpost. Safety Consult zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokkenen door een goede communicatie en informatievoorziening. Door te werken met een gunstige tariefstelling op basis van gewerkte uren houdt Safety Consult de kosten voor dit proces zo laag mogelijk.’

Na de keuring ontvangt u van Safety Consult een rapportage van onze bevindingen. Daar waar nodig wordt deze geïllustreerd met foto’s van de aandachtspunten. In het rapport worden de verschillende onderdelen van de controlelijsten van de NPR 5055-1 puntsgewijs besproken. Ook worden de gekeurde stellingen omschreven en per magazijnlocatie worden de te repareren onderdelen aangegeven. Deze onderdelen worden, indien mogelijk, direct voorzien van een bestelcode van de leverancier. Daar waar dit niet mogelijk is, kan Safety Consult u wel adviseren over de te ondernemen actie.

Bij de rapportage treft u onze adviezen aan over te nemen maatregelen in het magazijn, ter voorkoming van verdere schades. Hier wordt uitgelegd waarom het advies wordt gegeven en of de te nemen maatregelen verplicht zijn of slechts aan te raden. Zo biedt het rapport voldoende houvast om tot weloverwogen besluiten te komen over de te nemen maatregelen. Het rapport bevat ook een schadelogboek, waarin eenvoudig bij te houden is wanneer er schade aan de magazijnstellingen ontstaat en welke acties nodig zijn voor het handhaven van de veiligheid. De conclusies uit het keuringsrapport zullen met u persoonlijk besproken worden.

Ook na de keuring mag u van ons betrokkenheid verwachten. Onze nazorg bestaat uit:

 • Bespreking van de conclusies van het keuringsrapport en de actiepuntenlijst.
 • Het volgen van de voortgang van de aanpak van de verbeterpunten.
 • Het bijhouden en actueel houden van uw magazijnkeuringen dossier.
 • 24 uur per dag telefonische vraagbaak-service.

Ook kunnen wij u verder helpen met het proces van reparatie en/of verbouwing. U kunt ons opdracht geven om het aanvragen van offertes voor materialen en montagetarieven voor u af te handelen. Dit neemt u veel werk uit handen. Uiteraard zorgt Safety Consult zelf ook voor de continuïteit van de keuringen. Elk jaar, rond dezelfde tijd, nemen wij weer contact met u op om een afspraak te maken voor een periodieke keuring. Hiervoor hoeft u geen contract met ons overeen te komen. U mag het initiatief volledig bij ons laten.

S-Keur: De kwaliteitsnorm

Door elke keuring te verrichten op dezelfde wijze, aan de hand van dezelfde normen en met dezelfde uiterste zorgvuldigheid ontstaat er een kwaliteits-norm. Deze kwaliteit wordt uitgedrukt in een keurmerk, in dit geval het S-Keur.

Wat houdt S-keur precies in?

Het keurmerk houdt in dat uw magazijn gekeurd wordt aan de hand van de volgende normen en richtlijnen:

 • Nederlandse Praktijk Richtlijn 5054: 2006
 • Nederlandse Praktijk Richtlijn 5055-1: 2009
 • NEN-EN 15620, NEN-EN 15629 en NEN-EN 15635. Dit is de geldende Europese norm.
 • Arbo Informatieblad AI-14: 2000, Bedrijfsruimten: Inrichting, transport en opslag.
 • Algemene Richtlijnen voor het Monteren van Palletstellingen: 2004
 • Instructie Veilig Gebruik Palletstellingen, bediend door magazijntrucks: 2004
 • Arbeidsomstandighedenbesluit

Het keurmerk kan alleen worden verstrekt als ook de maatregelen die uit het keurings-rapport voortvloeien, daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dus dat u het keurmerk verkrijgt na de tweede magazijnkeuring, indien de actiepunten uit de eerdere keuring(en) op een juiste wijze zijn verholpen.

Wat betekent deze keuring voor u?

Het keurmerk geeft u de zekerheid van een keuring die voldoet aan de eisen die de Nederlandse overheid daaraan stelt en die voldoet aan de Europese richtlijnen. Door de manier van rapportage en het aanleggen van een volledig dossier kunnen wij ervoor zorgen dat u een verrassingsbezoek van de Arbeidsinspectie met vertrouwen tegemoet kunt zien.